دانشجو: محمدرضا جهاني استاد راهنما: دكتر سيروس آقانجفي

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

محمدرضا جهاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

بهينه سازي اگزرژي در كلتور خورشيدي سهموي خطي با سيال عامل آب و نانوذره توسط الگوريتم تجمعي ذرات (PSO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر آزاده

شهيديان

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر سيروس آقانجفي

 

 

دكتر صادق

صديقي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

طبقه اول واحد سمعي بصري

دوشنبه 16 اسفند ماه 95

ساعت 13:45

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1395/12/16
تعداد بازدید:
193
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.