فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 53 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
2-azadi.jpg نام : شهرام
نام خانوادگی: آزادی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: خودرو
پست الکترونیک : azadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/azadi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/ShahramAzadi
تلفن داخلی : 233
4-aghanajafi.jpg نام : سیروس
نام خانوادگی: آقانجفی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : aghanajafi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aghanajafi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/CyrusAghanajafi
تلفن داخلی : 220
ashrafizadeh2.jpg نام : علی
نام خانوادگی: اشرفی زاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : ashrafizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ashrafizadeh/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliAshrafizadeh
تلفن داخلی : 219
5-bazargan.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: بازارگان
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : bazargan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bazargan
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajidBazargan
تلفن داخلی : 239
behbahani.jpg نام : سیدعلی
نام خانوادگی: بهبهانی نیا
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک : alibehbahaninia(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alibehbahaninia/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliBehbahaninia
تلفن داخلی : 227
porbakian.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: پوربگیان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : pourbagian(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahdiPourbagian
تلفن داخلی : 241
8-pourali.jpg نام : امید
نام خانوادگی: پورعلی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سیستم های انرژی
پست الکترونیک : pourali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/pourali/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/OmidPourali
تلفن داخلی : 285
9-1-torabi.jpg نام : فرشاد
نام خانوادگی: ترابی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک : ftorabi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ftorabi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FarschadTorabi
تلفن داخلی : 245
9-2-taghavipour.jpg نام : امیر
نام خانوادگی: تقوی پور
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: خودرو
پست الکترونیک : taghavi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/taghavi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AmirTaghavipour
تلفن داخلی : 456
jazayeri.jpg نام : سید علی
نام خانوادگی: جزایری (بازنشسته)
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
10-jafari.jpg نام : علی اصغر
نام خانوادگی: جعفری
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : ajafari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ajafari/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliAsgharJafari
تلفن داخلی : 215
11-jalali.jpg نام : عبدالحسین
نام خانوادگی: جلالی اقچای
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : Jalali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jalali/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AbdolhossienJalaliAghchai
تلفن داخلی : 229
hamedi2.jpg نام : محمدحسین
نام خانوادگی: حامدی (بازنشسته)
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : hamedi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hamedi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadHossinHamedi
تلفن داخلی : 237
13-khalili.jpg نام : سید محمدرضا
نام خانوادگی: خلیلی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : khalili(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/khalili/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedMohammdRezaKhalili
تلفن داخلی : 208
rasouli.jpg نام : آیسا
نام خانوادگی: رسولی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: بیومکانیک
پست الکترونیک : a.rassoli(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/aisarassoli
تلفن داخلی : 317
14-zamani.jpg نام : جمال
نام خانوادگی: زمانی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : Zamani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zamani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/JamalZamani
تلفن داخلی : 236
zamaniPedram.jpg نام : مونا
نام خانوادگی: زمانی پدرام
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سیستم های انرژی
پست الکترونیک : m.zpedram(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MonaZamanipedram
تلفن داخلی : 259
sadati2.jpg نام : سیدحسین
نام خانوادگی: ساداتی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : sadati(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadati/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedHosseinSadati
تلفن داخلی : 243
16-soltani.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: سلطانی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی-بایو مکانیک
پست الکترونیک : msoltani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/soltani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajidSoltani
تلفن داخلی : 461
shadaram.jpg نام : عبدالله
نام خانوادگی: شادآرام (بازنشسته)
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : shadaram(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
17-shamekhi.jpg نام : امیرحسین
نام خانوادگی: شامخی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: خودرو
پست الکترونیک : shamekhi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shamekhi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AmirHosseinShamekhi
تلفن داخلی : 246
18-shahnazari.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: شاه نظری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : shahnazari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shahnazari/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadRezaShahnazari
تلفن داخلی : 225
no image 01.jpg نام : فرهاد(بازنشسته)
نام خانوادگی: شاه وردی
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : shahverdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shahverdi/
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
19-shahani.jpg نام : امیررضا
نام خانوادگی: شاهانی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : shahani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shahani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AmirRezaShahani
تلفن داخلی : 221
67885.jpg نام : مهکامه
نام خانوادگی: شربتدار
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: بیومکانیک
پست الکترونیک : m.sharbatdar(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/m.sharbatdar/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahkameSharbatdar
تلفن داخلی : 291
shariyat2.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: شرعیات
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: خودرو
پست الکترونیک : shariyat(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shariyat/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadShariyat
تلفن داخلی : 226
22-shams.jpg نام : مهرزاد
نام خانوادگی: شمس
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : shams(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shams
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MehrzadShams
تلفن داخلی : 214
shahidian2.jpg نام : آزاده
نام خانوادگی: شهیدیان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : shahidian(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/shahidian/index.php
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AzadehShahidian
تلفن داخلی : 287
23-0-seddighi.jpg نام : صادق
نام خانوادگی: صدیقی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : sadegh.seddighi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadegh.seddighi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/S.Seddighi
تلفن داخلی : 253
sayyadi2.jpg نام : حسین
نام خانوادگی: صیادی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک : sayyaadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~sayyaadi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/hoseynsayyaadi
تلفن داخلی : 212
23-2-basharhagh.jpg نام : مسعود
نام خانوادگی: ضیاء بشرحق
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : mzia(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mzia/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MasoudZiabasharhagh
تلفن داخلی : 242
24-zohoor.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: ظهور (بازنشسته)
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : mzohoor(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mzohoor/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MehdiZohoor
تلفن داخلی : 223
26-1-asgari.jpg نام : مسعود
نام خانوادگی: عسگری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: خودرو
پست الکترونیک : asgari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asgari/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MasoudAsgari
تلفن داخلی : 209
25-1-amidpour.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: عمیدپور
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک : amidpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amidpour/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajidAmidpour
تلفن داخلی : 222
ghafari2.jpg نام : علی
نام خانوادگی: غفاری (بازنشسته)
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : ghaffari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghaffari/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliGhaffari
تلفن داخلی : 235
ghajar2.jpg نام : رحمت ا...
نام خانوادگی: قاجار
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : ghajar(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghajar/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RahmatollahGhajar
تلفن داخلی : 240
28-ghasemi.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: قاسمی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : ghasemi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghasemi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajidGhassemi
تلفن داخلی : 244
29-ghoreishi.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: قریشی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : ghoreishi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghoreishi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajidGhoreishi
تلفن داخلی : 210
Dr. Mojra.jpg نام : افسانه
نام خانوادگی: مجری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : mojra(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mojra/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AfsanehMojra
تلفن داخلی : 274
noimage.jpg نام : سید مجتبی (بازنشسته)
نام خانوادگی: موسوی نائینیان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : mousavi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mousavi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
23.jpg نام : سید علی اکبر
نام خانوادگی: موسویان
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : moosavian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/moosavian/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedAliakbarMoosavian
تلفن داخلی : 238
naseri3.jpg نام : ناصر
نام خانوادگی: ناصری فر
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : Naserifar(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/naserifar
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/NaserNaserifar
تلفن داخلی : 451
najafi.jpg نام : اسماعیل
نام خانوادگی: نجفی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مکاترونیک
پست الکترونیک : najafi.e(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/EsmaeilNajafi
تلفن داخلی : 276
najafiArdekani.jpg نام : علی
نام خانوادگی: نجفی اردکانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مکاترونیک
پست الکترونیک : najafi(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : wp.kntu.ac.ir/najafi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliNajafiArdakani
تلفن داخلی : 288
35-nahvi.jpg نام : علی
نام خانوادگی: نحوی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : nahvi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nahvi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliNahvi
تلفن داخلی : 234
36-nakhodchi.jpg نام : سهیل
نام خانوادگی: نخودچی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : SNakhodchi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/snakhodchi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SoheilNakhodchi
تلفن داخلی : 282
20231026.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: هدایتی
مرتبه علمی : بیومکانیک
گروه آموزشی: بیومکانیک
پست الکترونیک : rezahedayati(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/rezahedayati
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/Rezahedayati
تلفن داخلی :
Picture1.png نام : محمدرضا
نام خانوادگی: همایی نژاد
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : mrhomaeinezhad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=C9mrmJYAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadRezaHomaeinezhad
تلفن داخلی : 284
drhonarvar6.jpg نام : فرهنگ
نام خانوادگی: هنرور
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : honarvar(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/honarvar/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FarhangHonarvar
تلفن داخلی : 247
vahdati.jpg نام : مهرداد
نام خانوادگی: وحدتی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : vahdati(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/vahdati/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MehrdadVahdati
تلفن داخلی : 232
30-kazerooni.jpg نام : مهرداد
نام خانوادگی: کازرونی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : kazerooni(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kazerooni/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MehrdadKazerooni
تلفن داخلی : 242
31-kazemi.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: کاظمی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: خودرو
پست الکترونیک : kazemi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kazemi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RezaKazemi
تلفن داخلی : 213
32-keshavarz.jpg نام : علی
نام خانوادگی: کشاورز ولیان (بازنشسته)
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : keshavarz(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/keshavarz/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliKeshavarzValian
تلفن داخلی : 241
<<   <  1  >   >>