فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 48 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
32-keshavarz.jpg نام : علی
نام خانوادگی: کشاورز ولیان
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : keshavarz(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/keshavarz/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/260
تلفن داخلی : 241
31-kazemi.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: کاظمی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: خودرو
پست الکترونیک : kazemi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kazemi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/245
تلفن داخلی : 213
30-kazerooni.jpg نام : مهرداد
نام خانوادگی: کازرونی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : kazerooni(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kazerooni/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/171
تلفن داخلی : 242
vahdati.jpg نام : مهرداد
نام خانوادگی: وحدتی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : vahdati(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/vahdati/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/96
تلفن داخلی : 232
drhonarvar6.jpg نام : فرهنگ
نام خانوادگی: هنرور
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : honarvar(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/honarvar/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/266
تلفن داخلی : 247
38-homaei.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: همایی نژاد
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: طراحی جامدات
پست الکترونیک : mrhomaeinezhad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mrhomaeinezhad/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/79
تلفن داخلی : 284
36-nakhodchi.jpg نام : سهیل
نام خانوادگی: نخودچی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : SNakhodchi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/snakhodchi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/204
تلفن داخلی : 282
35-nahvi.jpg نام : علی
نام خانوادگی: نحوی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: طراحی جامدات و مکاترونیک
پست الکترونیک : nahvi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nahvi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/77
تلفن داخلی : 234
najafiArdekani.jpg نام : علی
نام خانوادگی: نجفی اردکانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مکاترونیک
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/259
تلفن داخلی :
najafi.jpg نام : اسماعیل
نام خانوادگی: نجفی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مکاترونیک
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
23.jpg نام : سید علی اکبر
نام خانوادگی: موسویان
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی جامدات
پست الکترونیک : moosavian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/moosavian/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/248
تلفن داخلی : 238
noimage.jpg نام : سید مجتبی (بازنشسته)
نام خانوادگی: موسوی نائینیان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : mousavi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mousavi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dr. Mojra.jpg نام : افسانه
نام خانوادگی: مجری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: حرارت و سیالات (تبدیل انرژی)
پست الکترونیک : mojra(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mojra/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/293
تلفن داخلی : 274
29-ghoreishi.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: قریشی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : ghoreishi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghoreishi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/270
تلفن داخلی : 210
28-ghasemi.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: قاسمی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : ghasemi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghasemi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/269
تلفن داخلی : 244
ghajar2.jpg نام : رحمت ا...
نام خانوادگی: قاجار
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی جامدات
پست الکترونیک : ghajar(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghajar/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/91
تلفن داخلی : 240
ghafari2.jpg نام : علی
نام خانوادگی: غفاری
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی کاربردی
پست الکترونیک : ghaffari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ghaffari/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/6
تلفن داخلی : 235
25-1-amidpour.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: عمیدپور
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک : amidpour(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amidpour/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/75
تلفن داخلی : 222
26-1-asgari.jpg نام : مسعود
نام خانوادگی: عسگری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: خودرو
پست الکترونیک : asgari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asgari/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/147
تلفن داخلی : 209
24-zohoor.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: ظهور
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : mzohoor(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mzohoor/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/121
تلفن داخلی : 223
23-2-basharhagh.jpg نام : مسعود
نام خانوادگی: ضیاء بشرحق
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : mzia(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mzia/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/74
تلفن داخلی : 242
sayyadi2.jpg نام : حسین
نام خانوادگی: صیادی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک : sayyaadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~sayyaadi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/80
تلفن داخلی : 212
23-0-seddighi.jpg نام : صادق
نام خانوادگی: صدیقی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: حرارت و سیالات
پست الکترونیک : sadegh.seddighi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadegh.seddighi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/185
تلفن داخلی : 253
22-shams.jpg نام : مهرزاد
نام خانوادگی: شمس
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : shams(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shams
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/73
تلفن داخلی : 214
shariyat2.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: شرعیات
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: خودرو
پست الکترونیک : shariyat(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shariyat/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/272
تلفن داخلی : 226
19-shahani.jpg نام : امیررضا
نام خانوادگی: شاهانی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی جامدات
پست الکترونیک : shahani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shahani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/238
تلفن داخلی : 221
no image 01.jpg نام : فرهاد(بازنشسته)
نام خانوادگی: شاه وردی
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: طراحی جامدات
پست الکترونیک : shahverdi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shahverdi/
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
18-shahnazari.jpg نام : محمدرضا
نام خانوادگی: شاه نظری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : shahnazari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shahnazari/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/72
تلفن داخلی : 225
17-shamekhi.jpg نام : امیرحسین
نام خانوادگی: شامخی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: خودرو
پست الکترونیک : shamekhi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shamekhi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/78
تلفن داخلی : 246
shadaram.jpg نام : عبدالله
نام خانوادگی: شادآرام
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : shadaram(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
16-soltani.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: سلطانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : msoltani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/soltani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/268
تلفن داخلی : 461
sadati2.jpg نام : سیدحسین
نام خانوادگی: ساداتی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: طراحی جامدات
پست الکترونیک : sadati(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadati/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/247
تلفن داخلی : 243
14-zamani.jpg نام : جمال
نام خانوادگی: زمانی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : Zamani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zamani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/240
تلفن داخلی : 236
ravandi.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: راوندی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: طراحی جامدات
پست الکترونیک : ravandi(at)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : wp.kntu.ac.ir/ravandi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/315
تلفن داخلی : 462
doosthoseini.jpg نام : علیرضا
نام خانوادگی: دوست حسینی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مکاترونیک
پست الکترونیک : d(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
13-khalili.jpg نام : سید محمدرضا
نام خانوادگی: خلیلی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی جامدات
پست الکترونیک : khalili(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~khalili/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/274
تلفن داخلی : 208
hamedi2.jpg نام : محمدحسین
نام خانوادگی: حامدی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : hamedi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hamedi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/71
تلفن داخلی : 237
11-jalali.jpg نام : عبدالحسین
نام خانوادگی: جلالی اقچای
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: ساخت و تولید
پست الکترونیک : Jalali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/jalali/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/230
تلفن داخلی : 229
10-jafari.jpg نام : علی اصغر
نام خانوادگی: جعفری
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: طراحی جامدات
پست الکترونیک : ajafari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ajafari/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/130
تلفن داخلی : 215
jazayeri.jpg نام : سید علی
نام خانوادگی: جزایری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: حرارت و سیالات
پست الکترونیک :
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
9-2-taghavipour.jpg نام : امیر
نام خانوادگی: تقوی پور
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: خودرو
پست الکترونیک : taghavi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/taghavi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/304
تلفن داخلی : 456
9-1-torabi.jpg نام : فرشاد
نام خانوادگی: ترابی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک : ftorabi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ftorabi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/159
تلفن داخلی : 245
8-pourali.jpg نام : امید
نام خانوادگی: پورعلی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سیستم های انرژی
پست الکترونیک : pourali(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/pourali/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/110
تلفن داخلی : 285
behbahani.jpg نام : سیدعلی
نام خانوادگی: بهبهانی نیا
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سیستمهای انرژی
پست الکترونیک : alibehbahaninia(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alibehbahaninia/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/208
تلفن داخلی : 227
5-bazargan.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: بازارگان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : bazargan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bazargan
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/70
تلفن داخلی : 239
ashrafizadeh2.jpg نام : علی
نام خانوادگی: اشرفی زاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : ashrafizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ashrafizadeh/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/254
تلفن داخلی : 219
4-aghanajafi.jpg نام : سیروس
نام خانوادگی: آقانجفی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: تبدیل انرژی
پست الکترونیک : aghanajafi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aghanajafi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/69
تلفن داخلی : 220
2-azadi.jpg نام : شهرام
نام خانوادگی: آزادی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: خودرو
پست الکترونیک : azadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/azadi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/76
تلفن داخلی : 233
<<   <  1  >   >>  
دانشكده مهندسي مكانيك
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.